rumburk.farnost.cz

kostel sv. Jana Nepomuckého - Staré Křečany

Počátkem 18. století patřila ves Staré Křečany majetkoprávně ke šluknovskému panství a z pohledu církevně správního k rumburskému farnímu obvodu. První kroky k vybudování kostela ve Starých Křečanech podnikl už Filip Zikmund hrabě z Dittrichsteinu roku 1688, kdy začaly být shromažďovány první prostředky pro stavbu kostelíka. Teprve nový majitel panství Alois Thomas hrabě Harrach vyhověl přání 2 000 poddaných ze Starých Křečan, kteří museli z nejvzdálenější usedlosti až půl druhé hodiny docházet do Rumburku na bohoslužby a za vyřízením svateb, pohřbů a křtů. Roku 1729 zahájil jednání s vrchnostenským úřadem v Rumburku a s biskupstvím v Litoměřicích. Starokřečanská farnost měla být vyčleněna z rumburského obvodu a ve vsi postaven kostel. Kromě vzdálenosti byl dalším argumentem pro vlastní kostel zvyšující se počet obyvatel vsi a možný neblahý vliv luteránského Saska. Povolení ke stavbě dřevěného kostelíka v obci získal Alois Thomas hrabě Harrach koncem března roku 1732, vydal ho litoměřický biskup Jan Adam hrabě Wratislaw z Mitrovic.

Během jednoho měsíce, od 31. března do 9. dubna 1732 nechali majitelé panství v tichosti a rychlosti vystavět nevelký dřevěný kostelík. Stavitelem byl Johann Franz Mayer z Velkého Března. Výstavbu kostelíka barvitě vylíčila Natalie Brejchová (Brejchová-Steinová, N.: Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku. Okresní muzeum Děčín, Děčín 2001). K vysvěcení kostelíka došlo 21. dubna 1732. O den později se na novém hřbitově konal první pohřeb, o dva dny později první křest v kostele a 11. června první svatba. Prvním starokřečanským farářem byl v letech 1732 - 1757 Gottfried Haage, dosavadní zámecký kaplan ze Šluknova. Kostelík byl údajně zasvěcen sv. Barboře.

Stávající kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1736 - 1741 majitelem panství Aloisem, hrabětem Harrachem na místě dřevěného kostelíka z r. 1732. Plány pozdně barokního kostela vytvořil pražský stavitel a zednický mistr Johann Georg Aichbauer ml. tvořící v okruhu vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta a pražského architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Malostranský rodák J. G. Aichbauer (1680 - 1737) mimo jiné vypracoval plány pro kostel v Jiříkově a Jilemnici. Návrhy architektury hlavního a bočních oltářů pro kostel ve Starých Křečanech vypracoval dvorní architekt Johann Lucas Hildebrandt z Vídně. Tesařské práce provedl dvorní tesař Josef Löffler z Prahy, stálý spolupracovník K. I. Dientzenhofera. Autorem obrazů na bočních oltářích je vídeňský malíř, rodák ze Šluknova, Dominik Kindermann (1739-1817).

Celkem bylo za stavbu kostela, včetně fary, stodoly, stáje a zdí kolem svatostánku a fary zaplaceno 18 000 zlatých. Patronkou stavby kostela ve Starých Křečanech byla Marie Ernestina hraběnka z Dittrichsteinu, která ho bohatě obdařila z rent šluknovského panství a také hradila stavbu a materiál. Její manžel Alois Thomas hrabě Harrach dohlížel na průběh realizace stavby a ovlivňoval výslednou uměleckou podobu kostela.

Ve Starých Křečanech byla postavena pozdně barokní jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem, sakristií a oratoří po stranách a hranolovou věží v průčelí. Hlavní loď je sklenuta českou plackou. Součástí kostela je krypta. Jedná se o variantu dobově oblíbeného stavebního typu, užívaného zejména pro venkovské kostely. Charakterem svého vnitřního prostoru dokládá kostel sv. Jana Nepomuckého důležité vývojové stádium venkovských kostelů (tzv. Landkirchen) v 1. polovině 18. století. Kostel tvoří spolu s budovou fary a márnice hodnotný celek, vynikajícím způsobem zapojený do krajiny. Kostel je rovněž cenný díky dochovaným historickým konstrukcím bez pozdějších znehodnocujících přestaveb.

Přehled staveb Johanna Georga Aichbauera

  • 1705 - 1713 kostel Nejsvětější Trojice na Novém Městě v Praze
  • 1716 - 1721 výstava opevnění v Brně
  • 1728 přístavba sakristie u kostela sv. Prokopa v Jinonicích (Praha 5)
  • 1725 - 1728 kostel sv. Jiří v Jiříkově
  • 1729 oprava presbytáře kostela sv. Vavřince na Malé Straně v Praze
  • 1729 - 1736 kostel sv. Vavřince v Jilemnici
  • 1733 - 1737 přestavba kostela Narození Páně v Loretě v Praze
  • 1736 - 1737 (dokončeno 1741) kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech
  • 1736 - 1737 (dokončeno 1739) přestavba Buquoyského paláce na Malé Straně v Praze (dnes sídlo francouzského velvyslanectví)

Roku 2009 vydala Římskokatolická farnost Jiříkov za podpory Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti a Obce Staré Křečany brožuru "Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu" (ISBN 978-80-254-5852-5). Celobarevná brožura o velikosti 15 x 17 cm má rozsah 24 stran. Vydána byla nákladem 2 000 kusů v české a německé jazykové verzi. K dostání je v rumburské Loretě. Brožura obsahuje řadu barokních stavebních plánů i dobových a aktuálních fotografií. Popisuje samotnou stavbu kostela a seznamuje i s historií unikátních varhan z dílny Benedikta Matzeho z České Kamenice, příběhem starokřečanských zvonů, původem kostelního betléma od Johanna Herbricha ze Starých Křečan a podobou kostelní krypty. Vydání brožury se stalo součástí výstavního projektu "Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta" o dosud neznámé podobě barokní architektury Šluknovska.

Klára Mágrová, 22. 1. 2011