rumburk.farnost.cz

Křížová chodba kolem Lorety - Rumburk

Historie křížové chodby s kaplemi kolem loretánské kaple Panny Marie

Po vysvěcení rumburské loretánské kaple Panny Marie 15. 9. 1707 hodlal kníže Anton Florian z Liechtensteina pokračovat v dostavbě poutního areálu v Rumburku. O stavební plány požádal opět architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně. Ten roku 1707 navrhl nepříliš častý oválný půdorys ambitu se čtrnácti kaplemi, který přesahuje hranice českého barokního umění. Inspiraci zřejmě našel u návrhů svého italského učitele Carlo Fontany pro chrámy v Římě. Vstupní budova, která měla sloužit jako internát pro sedm chlapců (zpěváků), zase měla mít podobu velkolepého paláce, podobného šlechtickým zámkům ve Vídni. Stavební plány pro rumburskou Loretu nakonec nebyly realizovány, majitel rumburského panství a diplomat kníže Anton Florian z Liechtensteina, který byl ve službách císaře Karla VI., je odmítl jako příliš pompézní a drahé. Návrhy na dlouhá staletí skončily zapomenuty ve vídeňských archivech. Ve sbírkách vídeňské Albertiny je roku 2006 znovu určil německý kunsthistorik Dr. Peter Heinrich Jahn z Mnichova.

K dostavbě rumburského poutního místa došlo teprve za nového majitele panství. Roku 1718 směnil Anton Florian z Liechtensteina panství Rumburk za alpská panství Schellenberg a Vaduz se svým synovcem, diplomatem a vojevůdcem Josefem Václavem z Liechtensteinu (1696-1772). Stávající vstupní budova (frontispicium) Lorety a ambit (křížová chodba) s kaplemi byly postaveny podle plánů neznámého architekta v letech 1743, 1749-1755 a 1767-1770.

Křížová chodba, která obklopuje rajský dvůr, má tvar obdélníku. V jeho rozích jsou umístěny čtyři kaple s oltáři. Pátý oltář sv. Josefa stával u severní strany loretánské kaple. Oltáře v bočních kaplích ambitu jsou od roku 2007 vyhlášeny za movitou kulturní památku. Stávajících 32 nástropních maleb v ambitu z let 1899-1902 zobrazuje výjevy ze života Panny Marie a Ježíše. Jejich autorem je Josef Neumann st. a jeho syn, akad. mal. Josef Neumann ml. z Horního Jindřichova. Náročné restaurování celého cyklu provedla v letech 2001-2007 restaurátorská společnost Brandl z Prahy.

Na stěnách ambitu visely původně neznámé obrazy křížové cesty, které nahradily malby od Eliase Dollhopfa (1764) a poté Josefa Maschkeho (1893).

Kaple Jezulátka a sv. Jana Nepomuckého

Kaple byla postavena současně s křížovou chodbou. Původní sochu Jezulátka věnovala kněžna z Liechtensteinu roku 1751. Oltářní architektura byla dílem truhláře M. Peterse z roku 1754. Roku 1880 byla kaple současně zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Poslední obnova kaple proběhla v srpnu a září roku 1945.

Kaple Panny Marie Lurdské (původně kaple sv. Jana Nepomuckého)

Prostor byl stavebně dokončen při výstavbě ambitu. Dominantou kaple byla rakev se sochou světce. Roku 1781 byl truhlářem G. Pettersem z Rumburku zhotoven nový oltář. V roce 1880 došlo ke stavební přeměně kaple na kapli Panny Marie Lurdské. Sochu pro oltář zhotovil Josef Neumann z Rumburku, iluzivní jeskyni truhlář Pohl.

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple byla vybudována roku 1890 z iniciativy a prostředků místních farnic. Vysvěcení provedl 3. 8. 1890 kvardián Alois Ježek za asistence zástupce biskupské konzistoře Emanuela Schöbela.

Kaple sv. Josefa

Je nejmladší kaplí ambitu. Stavba je dílem rumburské firmy Josefa Schmidta z roku 1929, výmalba Odpočinek na útěku do Egypta pochází od Josefa Neumanna. Oltářní architekturu zhotovil truhlář Josef Wünsche z Rumburku, řezby sochař Josef Bazant. Vysvěcení proběhlo 6. 3. 1932.

Klára Mágrová, 4. 2. 2011